Koncepcja Pracy
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godowie
na lata 2012-2017


Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o:
• Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,
• Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. nr4, poz. 17),
• KN z 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 1997r. nr97, poz. 674) ze zmianami,
• Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.,
• Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Godowie,
• Program wychowawczy i profilaktyczny.

WIZJA ZESPOŁU

W naszym Zespole dążymy do wychowania ucznia, mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, o zachowanie tożsamości, o konieczność dbałości o historię i kulturę świata w którym żyje. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Śląska i Godowa. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków. Uwzględniając posiadaną bazę i zasoby szkoły i przedszkola określiliśmy wizję jej rozwoju w następujących obszarach:
- szkoła,
- przedszkole,
- dyrektor,
- nauczyciele,
- rodzice,
- uczniowie.

SZKOŁA


• Wykazuje wysoki poziom nauczania.
• Dba o wyrównanie szans w edukacji.
• Stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju uczniów i kreatywności nauczycieli.
• Zapewnia swobodną działalność zespołom wspomagającym pracę uczniów i nauczycieli.
• Integruje środowisko szkolne i lokalne pobudzające do aktywności na rzecz rozwoju placówki i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku.
• Reaguje na wszelkie przejawy niesprawiedliwości i dyskryminacji.
• Często wspiera materialnie i podejmuje akcje na rzecz pomocy potrzebującym.
• Jest bezpieczna i wolna od nałogów.
• Promuje zdrowy styl życia.
• Jest centrum kultury i sportu.
• Jest centrum informacji, wykorzystującym istniejącą bazę komputerową zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i absolwentów szkoły i środowiska lokalnego.
• Jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
• Rozwija, stopniowo modernizuje i wzbogaca swoją bazę.
• Biblioteka stanowi centrum wiedzy i informacji dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
• Jest miejscem, gdzie młody człowiek może odkryć swoje talenty i predyspozycje, poznając smak sukcesów i porażek, i tym sposobem dojrzewając społecznie, przygotowuje się do aktywnego i twórczego życia.
• Rozwija w uczniach:
- poczucie obowiązku i sumiennej pracy,
- poczucie samodzielności i odpowiedzialności za własne decyzje, współodpowiedzialności za siebie i innych,
- kulturę inteligentnego wyrażania opinii, ocen i sądów,
- chęci dążenia do samorozwoju i samodoskonalenia,
- twórcze myślenie,
- poczucie własnej wartości,
- szacunek dla tradycji, historii i poszanowania godności drugiego człowieka,
- tolerancję, szacunek wobec innych myśli i poglądów, „inności”.
• Szanuje i respektuje prawa ucznia i dziecka.
• Prowadzi twórczy dialog ze wszystkimi podmiotami szkoły.

PRZEDSZKOLE


• Realizuje swoje zadania zgodnie z prawem oświatowym oraz priorytetami MEN.
• Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.
• Każdemu dziecku stwarza szansę na jego miarę możliwości.
• Współpracuje z placówkami wspomagającymi rozwój dziecka w celu wyrównania szans edukacyjnych.
• Dąży do tego, aby wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.
• Szanuje i respektuje prawa ucznia i dziecka.
• Rozwija bazę lokalową w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Godowa (budowa nowego przedszkola).
• Jest wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
• Dba o potrzeby dzieci i rodziców.
• Ujednolica oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.
• Współpracuje ze szkołą.
• Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

DYREKTOR


• Jest menadżerem, otwartym na nowe wyzwania.
• Diagnozuje i wyznacza kierunki zmian w działaniach szkoły.
• Systematycznie współpracuje ze wszystkimi podmiotami szkoły, samorządem i instytucjami wspierającymi.
• Twórczo i z pełnym zaangażowaniem podchodzi do rozwiązywania problemów dnia codziennego.
• Dba o kultywowanie szkolnych tradycji i obrzędowości.
• Dba o dobre imię szkoły.
• Pozyskując sponsorów, sukcesywnie rozwija bazę szkoły.
• Konstruktywnie współpracuje z nauczycielami, uczniami i rodzicami, dbając o dobre relacje interpersonalne.
• Wspiera rodziców w procesie wychowania i nauczania.
• Motywuje nauczycieli do doskonalenia i wdrażania programów i innowacji na rzecz rozwoju szkoły i uczniów.
• Podejmuje działania promocyjne szkoły, jej uczniów i nauczycieli.
• Diagnozuje i analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnątrzszkolnej diagnozy cząstkowej w kierunku rozwoju jakościowego szkoły.
• Jest krytyczny wobec siebie.
• Stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizując.

NAUCZYCIELE


• Stanowią dobrze przygotowana, fachową kadrę nastawioną na jakość kształcenia.
• Współpracują w zespołach, są otwarci i twórczy.
• Uczestniczą w doskonaleniu i podejmują działania samokształceniowe spełniające ich oczekiwania, jak również spełniają po przeniesieniu zdobytych doświadczeń na grunt szkolny, oczekiwania uczniów i rodziców.
• Stanowią zintegrowane grono, doskonalące swoja wiedzę i umiejętności, otwarte na zmiany.
• Są autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla młodego człowieka.
• Stwarzają warunki, w których uczeń może rozwinąć wszystkie sfery swojej osobowości.
• Są życzliwi i wrażliwi, troszcząc się o harmonijny rozwój każdego ucznia.
• Są otwarci na nowe wyzwania, pozytywnie motywując uczniów do pracy, wprowadzając ich w świat wiedzy.
• Uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy, są kreatywni.
• Stosują zdobytą wiedzę w praktyce.
• Zachęcają uczniów do twórczych poszukiwań, samodoskonalenia i samokształcenia, uświadamiając im znaczenie samorealizacji w życiu człowieka.
• Szanują uczniów, nie obrażają ich i nie naruszają ich godności osobistej.
• W swojej pracy wykorzystuję wszelkie możliwe źródła, posługując się technologią informacyjną.

RODZICE


• Chętnie uczestniczą w życiu szkoły i przedszkola.
• Wykazują własne inicjatywy współpracy i pomocy.
• Wspólnie z nauczycielami starają się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne dziecka.
• Współpracują ze szkołą i przedszkolem, dając wsparcie, zrozumienie i bezpieczeństwo ich działaniom dydaktyczno - wychowawczym.
• Są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka i rozwój jakościowy szkoły i przedszkola.
• Współuczestniczą we wszystkich sferach działalności zespołu, które dotyczy samej szkoły, przedszkola, nauczania, wychowania i planowania.
• Są współorganizatorami i inicjatorami imprez skierowanych do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.
• Zgłaszają i współorganizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.
• Swoją postawą, zaangażowaniem i aktywnością dają dobry przykład dzieciom.
• Sygnalizują o wszelkich negatywnych sytuacjach zaistniałych na terenie szkoły lub przedszkola, jak i poza nimi, wspólnie z pozostałymi podmiotami zespołu starają się rozwiązywać zaistniałe problemy.
• Identyfikują się z zespołem i z obranymi przez niego kierunkami rozwoju.
• Współtworzą pozytywny wizerunek zespołu szkolno - przedszkolnego w środowisku.

UCZNIOWIE


• Współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju, głównie poprzez aktywne działający samorząd uczniowski, wybierany w powszechnych, demokratycznych wyborach.
• Dzięki prężnie działającemu samorządowi uczniowskiemu, który stymuluje ich działania, kształtują własne poglądy moralne, obywatelskie i patriotyczne.
• Rozwijają własne zainteresowania – osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.
• Są współodpowiedzialni za swój rozwój i osiągane wyniki nauczania wykorzystując ofertę edukacyjną szkoły.
• Dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
• Panują nad emocjami, agresją i stresem.
• Posiadają umiejętności pracy w grupie, wiedzą na czym polega odpowiedzialność za własne decyzje, dokonują trafnych wyborów.
• Lubią swoją szkołę, chętnie do niej uczęszczają, czuja się w niej dobrze i bezpiecznie.
• Szanują wielowiekowe tradycje, z szacunkiem odnoszą się do historii, szanują siebie i ludzi, opierając się na uniwersalnych wartościach.
• Szanują swoją pracę i pracę innych.
• Są świadomi swoich mocnych i słabych stron, sukcesywnie pracują nad sobą uczestnicząc w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę jak i inne sytuacje.
• Są aktywni i twórczy, swoim działaniem i zachowaniem tworzą pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym.
• Uczą się tolerancji i otwartości na inne poglądy, krytycznie je analizując i oceniając w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi.
• Dbają o dobrą atmosferę w szkole.


MISJA ZESPOŁU


Zespół szkolno-przedszkolny stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdej jednostki. Przygotowuje dzieci i uczniów do dalszego etapu edukacji. Poprzez odpowiedni dobór programów, dostosowując nauczanie do indywidualnych możliwości ucznia, rozwija w nim potrzebę samokształcenia i doskonalenia się.
Zespół działa o oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości. Jest dobrze wyposażony w bazę dydaktyczną. Program profilaktyczny i wychowawczy szkoły i przedszkola oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wyeliminowaniu agresji w szkole i poza nią.
Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu i szkole czuło się akceptowane i bezpieczne. Nasz styl pracy jest oparty na ścisłej współpracy i z czynnym udziałem rodziców, jak również na dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć zespół w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania.
W centrum wszelkich działań programowych zespołu jest dziecko i uczeń. W przedszkolu każde dziecko dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań i inspiracje do działania. W szkole uczeń poznaje świat w jego jedności i złożoności. Szkoła wspomaga samodzielność uczenia się, wzbogaca umiejętność komunikowania się i swobodnego poruszania się w świecie kultury i otaczającej go rzeczywistości.

PRIOTYTETY ZESPOŁU


• Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej.
• Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym.
• Edukacja informatyczna.
• Edukacja europejska.
• Wychowanie przez sport.
• Kształtowanie właściwych postaw społecznych i moralnych.
• Budowanie sytemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe.
• Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
• Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
• Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

MODEL ABSOLWENTA


W wyniku naszych działań programowych uczeń kończący szkołę będzie dojrzałym i odpowiedzialnym młodym człowiekiem, rozpoczynającym kolejny etap swojego życia i edukacji. Będzie to człowiek:
aktywny:
• wykazuje się samodzielnością,
• ma swoje upodobania i zainteresowania oraz systematycznie je rozwija,
• bierze udział w konkursach oraz aktywnie uczestniczy w codziennym życiu placówki,
• potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
• jest ciekawy siebie i świata.
optymista:
• pogodny,
• pozytywnie patrzy na świat,
• wierzy w siebie,
• umie odróżnić dobro od zła.
tolerancyjny:
• rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,
• jest wrażliwy na potrzeby innych,
• jest tolerancyjny wobec innych i odmiennych postaw i przekonań.
odpowiedzialny:
• umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,
• umie rozwiązywać problemy,
• cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,
• zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,
• umie dokonać samooceny,
• posiada umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
• posiada umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom i normom, współdziała z innymi).
• szanuje swój kraj, naród, chroniąc dziedzictwo kulturowe,
• jest odporny na patologie społeczne,
jest ciekawy świata:
• stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,
• lubi i chce się uczyć,
• jest wrażliwy na piękno przyrody,
• wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• chce poznawać świat.
jest świadomy swoich praw i obowiązków:
• zna swoją wartość,
• docenia korzyści wypływające ze zdrowego stylu życia,
• sprawnie funkcjonuje w rodzinie i środowisku społecznym,
• potrafi przestrzegać norm i zasad,
• zna i respektuje prawa innych.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.


1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkoły.


Standard:
Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Szkoła doskonali efekty swojej pracy.


Wymaganie Działania szkoły
1.1 Analizuje się wyniki Sprawdzianu. - Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.
- Z analizy wyciąga się wnioski, które uwzględnia się w planowaniu pracy.
- Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.
- Motywuje się uczniów do nauki.
- Wskazuje się metody i sposoby uczenia się.
- W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności.
- Oceną wskazuje się uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować.
- Organizuje się próbne sprawdziany klas VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy.

1.3 Uczniowie są aktywni - Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

1.4 Respektowane są normy społeczne. - Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
- Uczniowie prezentują właściwe zachowania.
- W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.
- Monitoruje się realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy.
- Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły.
- Zawierane są kontrakty klasowe, które redagują uczniowie wspólnie z wychowawcą.
- Organizuje się warsztaty promujące właściwe zachowania: np. przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywnego zachowania, bezpieczeństwa itp.
- Przeprowadzane są konkursy wiedzy o uzależnieniach.
- Stosuje się statutowe nagrody i kary za zachowanie godne naśladowania i niewłaściwe zachowanie.
- Stosuje się procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
- Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych i podejmuje się wspólnie działania.
- Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów.
- Nauczyciele, wychowawcy współpracują ze sobą, z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
- Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze.
- W szkole powołany jest zespół wychowawczy w celu planowania pracy w tym zakresie.


2. Procesy zachodzące w szkole.

Standard:
Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.
W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.


Wymaganie Działania szkoły
2.1.Szkoła ma koncepcję pracy - Szkoła posiada koncepcję pracy.
- Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.
- Jako załącznik do koncepcji tworzy się plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na dany rok szkolny.
- Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.
- Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające na realizację podstawy programowej i dostosowane do możliwości uczniów.
- Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.
- Monitoruje się realizacje podstawy programowej.
- Bada się kompetencje uczniów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski.
- Organizuje się próbny sprawdzian kl. VI.
- Stwarza się warunki realizacji podstawy programowej.

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany - Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.
- Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów.
- W tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się wykształcenie i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły.
- Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone.
- Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
- Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.
- Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
- Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.
- W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. - Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.
- Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy.
- Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku współpracy wychowawców, pedagoga i dyrektora.

2.5. Kształtuje się postawy uczniów. - Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i odyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.
- Nauczyciele pracują w klasowych zespołach nauczycieli i ustalają wspólny front oddziaływań wychowawczych.
- Działania wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły i statutem szkoły.
- Działania wychowawcze podejmowane w szkole są monitorowane, analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. - W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
- Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i diagnozie.
- Realizuje się unijne projekty edukacyjne.
- W ramach godzin z art.42 KN organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym koła przedmiotowe,zajęcia sportowe i wspierające ucznia potrzebującego pomocy, w tym zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyka, korekcyjno - kompensacyjna, zajęcia wyrównawcze.
- Organizuje się wycieczki edukacyjne, zajęcia w terenie.
- Uczniowie z dysfunkcjami objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
- Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.


3.Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami.

Standard:
Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.


Wymaganie Działania szkoły
3.1.Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju - W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.
- Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku: Policją, Gimnazjum w Gołkowicach, Gminną Biblioteką, Domem Kultury i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.
- Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi i innymi wg potrzeb.

3.2.Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów. - Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy na miarę swoich możliwości.
- Kształci się umiejętności potrzebne na rynku pracy takie jak: język ojczysty, języki obce, umiejętność obsługi komputera, korzystanie z technologii informatycznej, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność i odpowiedzialność.
- Współpracuje się z Gimnazjum w Gołkowicach.

3.3. Promowana jest wartość edukacji. - Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się.
- Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywne współpracy z rodzicami i partnerami szkoły.
- Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole i mediach oraz na stronie internetowej szkoły.
- Organizuje się imprezy i uroczystości szkolne, na które zaprasza się rodziców, dziadków i partnerów szkoły.
- Prowadzi się kronikę szkoły i księgę absolwenta, dla upamiętnienia sukcesów uczniów.
- Sukcesy szkoły i uczniów są eksponowane w gablotach szkolnych na korytarzu.

3.4. Rodzice są partnerami szkoły. - Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
- W szkole działa Rada Rodziców zgodnie ze swoim statutem.
- Opracowuje się harmonogram spotkań z rodzicami.
- Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów.
- Rodzice uczestniczą w życiu szkoły: biorą udział w wycieczkach i zabawach pełniąc rolę opiekunów i współorganizatorów.
- Rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne i klasowe.
- Zaprasza się rodziców wykonujących ciekawe zawody na lekcje wychowawcze.
- Rozwija się współpracę z rodzicami w ramach propagowania zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą i aktywnego spędzania czasu wolnego.
- Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.
- W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców.


4. Zarządzanie szkołą.

Standard:
Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły.


Wymaganie Działania szkoły
4.1.Funkcjonuje współpraca w zespołach - Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.
- W szkole powołuje się liderów zespołów uwzględniając indywidualne predyspozycje nauczycieli.
- Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych i prezentują wyniki swojej pracy na radzie pedagogicznej.
- Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez szkołę.
- Nauczyciele biorący udział w szkoleniach dzielą się swoją widzą i umiejętnościami z innymi, szczególnie młodymi nauczycielami.
- Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne w szkole.

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny - Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.
- W planowaniu uwzględnia się priorytety Ministra i Kuratora Oświaty.
- Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.
- Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji.
- Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do planowania pracy.
- Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły.

4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. - Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.
- Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, estetyczny wygląd, sprzyjający uczeniu się.
- Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela i w miarę możliwości finansowych szkoły.
- Pozyskuje się środki z różnych źródeł na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia szkoły.
- Stosuje się zalecenia pokontrolne instytucji uprawnionych do kontroli szkoły.
- Systematycznie wyposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne.
- Wymienia się sprzęt i wyposażenie w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły.
- Dba się o bezpieczne warunki nauki i opieki nad uczniami.


© 2010 Szkoła Podstawowa w Godowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Krzysztof Barabas|Wykonanie ComSolution Usługi Informatyczne