Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE,
ul. Szkolna 1, 44-340 Godów, tel. 32 47 65 007, e-mail: spgodow@op.pl.
w imieniu, którego zarządzającym jest Dyrektor.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
• e-mail: biuro@bhpjanicki.pl
• pisemnie na adres siedziby Administratora

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a. w celu rekrutacji do oddziału szkolnego oraz kształcenia uczniów szkoły;
b. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
c. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego
w interesie publicznym;
d. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane może złożyć wniosek dotyczący danych osobowych o:
• dostęp do danych (uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)
• ich sprostowania – poprawiania danych
• usunięcia danych
• ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
• prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub do Państwa),
• prawo do wniesienia sprzeciwu,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W szczególnych sytuacjach osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

© 2010 Szkoła Podstawowa w Godowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Krzysztof Barabas|Wykonanie ComSolution Usługi Informatyczne